top of page

Легализиране на документи

На 30 април 2001 г. за Република България влезе в сила Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина - чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (апостил). Заверката с "апостил" представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация (от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят).

 

Считано от 11.01.2024 Канада е страна по горепосочената Конвенция, поради което легализацията се извършва съгласно описаното по-долу. 

 

1. Документи, произхождащи от България

Органите, компетентни да поставят "апостил" върху българските публични актове, са:

 

- За актовете на съдилищата и нотариусите:

 

Министерство на правосъдието

ул."Славянска" 1

1040 София

Тел.: 02 92 37 352

 

- За образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена:

​​

Министерство на образованието и науката

ул."Княз Дондуков" 2А

1000 София

Тел.: 02 92 17 799

- За всички останали официални документи (документите за гражданско състояние и адресна регистрация на общините; различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии; документите за придобита квалификация и правоспособност; документи на НОИ, НСИ и други подобни) апостил следва да бъде поставен от: 

 

Министерството на външните работи

Дирекция “Консулски отношения”

Сектор "Заверки и легализации"

ул. “Алфред Нобел” 2

1040 София

Заверява се само подписа на преводача.​

 

2. Документи, произхождащи от Канада.

 

- Издадените от канадски институции и длъжностни лица документи следва да бъдат легализирани от Министерството на външните работи на Канада или от Регионални служби на Министерството на Външните работи на приемащата страна, считано от 07.04.2023г.:

 

Authentication Services Section

Global Affairs Canada

125 Sussex Drive, Отава, Онтарио, Канада

K1A 0G2

Тел.:

1-800-267-8376 (безплатен в Канада))

613-944-4000 (в региона на националната столица и извън Канада)

613-944-9136 (TTY за глухи)

 

Повече информация може да намерите на сайта на Global Affairs Canada - Authentication of documents.

 

- За да послужи в България, необходим е и превод на легализирания от Global Affairs Canada канадски документ. Преводът може да бъде извършен ИЛИ:

1) От регистриран към ГК-Торонто преводач (в този случай е необходима заверка на подписа на преводача в ГК-Торонто),

ИЛИ

2) От оторизирана фирма за преводи и легализация в Република България, заверен от нотариус или МВнР.

 

Таксата за заверка на подписа на преводача в ГК-Торонто е 23 кан.дол. (за 3 работни дни) или 45 кан.дол. (за 4 работни часа) за всеки документ, платими с дебитна или кредитна карта VISA/MC, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто.

 

Ако услугите се извършват по пощата, документите следва да са придружени от самоадресиран плик, с предплатени всички пощенски разходи.

 

Генералното консулство на Република България в Торонто не носи отговорност за изгубени документи от пощенските служби. Извършване на заверки и легализации чрез пощенски услуги е за сметка на заявителите, както и на тяхна отговорност.

 

* Документите, представени на българските общински власти, остават в техните архиви.

bottom of page