top of page

Издаване на лична карта

Необходими документи

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство или можете да изтеглите заявлението и ТУК); Подписите се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство;

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

 

2. Предишна лична карта – оригинал и фотокопие;

 

3. Удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие), при издаване на първа лична карта;

 

4. Държавна такса, платима на място в ГК-Торонто;

 

5. За лицата до 18 години – удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие), в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира – при издаване на първа лична карта и документ за самоличност (оригинал и фотокопие). При подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи своя документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие);

 

6. При промяна на постоянен адрес, се представя удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната общинска администрация в България;

 

7. При промяна на имената вледствие на сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие;

 

8. В случай, че лицето не притежава български лични документи, издадени след 2000 г. се представя удостоверение за българско гражданство от Министерство на правосъдието (оригинал и фотокопие), удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие), национален паспорт, издаден от друга държава (при наличие на такъв);

 

9. В случай, че предходната лична карта е изгубена, унищожена или открадната, следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. При кражба следва да се представи и документ от полицейските власти. В този случай се представя удостоверение за раждане на лицето и паспорт, ако има издаден такъв;

 

10. На лицата, изгубили български личен документ или невърнали/неподновили българския си личен документ в законоустановения срок, след изтичане на неговата валидност /3 месеца - за паспорт и 1 месец - за лична карта/ се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските личнидокументи.

Получаване 

Български личен документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, данните за което са вписани в заявлението при подаването му. 

 

Български личен документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. Заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично;

2. При подаването на заявлението е посочен адрес за получаване на новия документ на територията на държава, в която Република България има дипломатическо или консулско представителство или няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик;

3. При подаване на заявлението е предоставен предплатен плик за обратно връщане с номер за проследяване на пратката.

 

При подаване на заявлението, заявителят следва да върне предходните лични документи (независимо дали са валидни или с изтекъл срок на валидност) от същия вид, ако има такива, да попълни декларация за изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, или да подаде искане за задържане на паспорт.

 

Лицата, на които се издават българските лични документи, не може да претендират обезщетение за вреди от държавните органи, компетентни за издаването и връчването, настъпили в резултат на изгубване или повреждане на българския личен документ, ако изгубването или повреждането му е настъпило след предаването му на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.

 

Държавни такси за издаване на лична карта

Правно основание:

Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Срокове за издаване на български лични документи (не включват срока за получаване на документите в ГК):

- Обикновена услуга - до 45 дни

- Бърза услуга - до 30 дни

При заявена бърза услуга се заплаща допълнителна такса в размер на 44.70 евра по банков път за куриерска услуга на фирма DHL за доставяне на личните документи до консулската служба, като се представя издаденият платежен документ. (Повече информация може да прочетете в раздел Получаване на БЛД по DHL)

Ценоразпис
Обикновена услуга
Бърза услуга
Първа лична карта за лица от 14-16 годишна възраст
30 кан.дол.
30 кан.дол. + такса куриерска услуга DHL
Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст
41 кан.дол.
52 кан.дол. + такса куриерска услуга DHL
Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст
45 кан.дол.
60 кан.дол. + такса куриерска услуга DHL
Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст
39 кан.дол.
48 кан.дол. + такса куриерска услуга DHL
Лична карта на лица над 70 годишна възраст
30 кан.дол.
30 кан.дол. + такса куриерска услуга DHL
Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% или повече
33 кан.дол.
36 кан.дол. + такса куриерска услуга DHL

Ценоразпис

Обикновена услуга

Бърза услуга

bottom of page