top of page

Необходими документи при подаване на заявление за издаване на нови български лични документи

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК);

2. Държавна такса, платима на място в консулската служба; 

3. Предишни български докумени за самоличнст;

4. За лицата до 18 години – акт за раждане;

5. За лична карта освен горните документи, се изисква удостоверение за раждане (в случай, че се подава заявление за издаване на първа лична карта), както и удостоверение за постоянен адрес (в случай, че е променен);

6. За лицата, които са имали предишни (променени) имена – копие от документа, удостоверяващ настоящото име – удостоверение за брак, съд, решение за развод;

7. В случай че български личен документ е изгубен, откраднат или унищожен - представя се друг наличен български личен документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка; декларация за обстоятелствата, довели до унищожаването, кражбата, изгубването или отнемането му - ТУК;

8. На гражданите, изгубили български личен документ или невърнали/неподновили българския си личен документ в законоустановения срок, след изтичане на неговата валидност /3 месеца - за паспорт и 1 месец - за лична карта/ се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските лични документи, като се налага глоба.

- Всички представени документи следва да имат фотокопие, което остава в ГК-Торонто

- При подаване на заявление за български личен документ на лице до 18 годишна възраст е необходимо да бъдат представени ОРИГИНАЛИ и фотокопия на валидни лични документи на родителите на лицето-заявител. 

 

При необходимост от задържане на невалиден паспорт заради положени в него визи или налични гранични печати, това се допуска след подписване на декларация, че ще бъде върнат след отпадане на необходимостта от задържането му. Образец на декларацията можете да намерите - ТУК

* Документите се издават под името, с което лицето фигурира в база данни "Население"

Натиснете тук за подаване на електронно заявление - https://e-services.mfa.bg/

bottom of page