top of page

Често използвани примерни образци на декларации и пълномощни

1. Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД

2. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

3. Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК

4. Пълномощно за продажба и управление на МПС

5. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от един родител

6. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от двамата родители

7. Пълномощно за издаване на лична карта/паспорт на дете от един родител

8. Пълномощно за издаване на паспорт на дете от двамата родители

9. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за раждане на дете

10. Пълномощно за издаване на свидетелство за съдимост

11. Декларация по чл. 17 за изгубени лични документи

12. Искане за задържане на паспорт

13. Заявление за паспорт и лична карта

14. Списък на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство

15. Заявление за установяване на наличието на българско гражданство

16. Празна бланка за Пълномощно - свободен текст

17. Молба за свидетелство за съдимост

18. Формуляр за кандидатстване за виза

bottom of page