top of page

Свидетелство за управление на МПС

Необходими документи

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство или можете да изтеглите заявлението и ТУК); Подписите се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство;

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

 

2. Такса, платима на място в ГК-Торонто;

 

3. Предишно свидетелство за управление на МПС и контролен талон – оригинал и фотокопие;

 

4. Валидна лична карта – оригинал и фотокопие;

 

5. Медицинско свидетелство:

- За категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен преглед при очен лекар и специалист по вътрешни болести, със заключение за годност за управление на МПС;

- За останалите категории, медицински преглед трябва да е заверен от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург, със заключение за годност за управление на МПС.

 

Медицинско свидетелство, издадено от лечебно заведение в Канада, следва да бъде представено легализирано и преведено на български език по следния ред: при канадски нотариус се прави нотариално заверено копие на документа, следва изпращането му в Global Affairs Canada или от Provincial and territorial authentication servicesе за легализация, следва превод на български език от регистриран към консулството преводач и представяне в консулството за последваща легализация и заверка на подписа на преводача.

 

6. В случай, че предходното свидетелство за управление на МПС е изгубено, унищожено или откраднато, следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. При кражба следва да се представи и документ от полицейските власти.

 

7. При изгубване или унищожаване на свидетелство за управление на МПС се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските личнидокументи.

Получаване 

Български личен документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, данните за което са вписани в заявлението при подаването му. 

 

Български личен документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. Заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично;

2. При подаването на заявлението е посочен адрес за получаване на новия документ на територията на държава, в която Република България има дипломатическо или консулско представителство или няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик;

3. При подаване на заявлението е предоставен предплатен плик за обратно връщане с номер за проследяване на пратката.

 

При подаване на заявлението, заявителят следва да върне предходните лични документи (независимо дали са валидни или с изтекъл срок на валидност) от същия вид, ако има такива, да попълни декларация за изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, или да подаде искане за задържане на паспорт.

 

Лицата, на които се издават българските лични документи, не може да претендират обезщетение за вреди от държавните органи, компетентни за издаването и връчването, настъпили в резултат на изгубване или повреждане на българския личен документ, ако изгубването или повреждането му е настъпило след предаването му на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.

Държавни такси за издаване на свидетелство за управление на МПС

Правно основание :

Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

На лица от 18-58 годишна възраст – 50 кан.дол.;

На лица от 58-70 годишна възраст – 39 кан.дол.;

На лица над 70 годишна възраст – 30 кан.дол..

bottom of page