top of page

Условия и ред за образуване на избирателни секции извън България и за назначаване съставите на СИК при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Уважаеми сънародници,

С решение № 3459-ПВР/НР на Централната избирателна комисия (ЦИК) се определят условията и редът за образуване на избирателни секции извън България и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

В изпълнение на чл. 22, ал. 2 от ИК отправяме покана за съдействие към организациите на българските граждани в консулския окръг на ГК-Торонто с оглед подготовката и организацията на предстоящите през ноември 2016 г. избори. Използваме случая предварително да Ви благодарим за подкрепата и предстоящата ни съвместна работа, за да създадем за сънародниците ни от окръга на ГК-Торонто най-добрите възможни условия да упражнят правото си на глас.  

Ключови моменти от подготовката и организацията на изборите въз основа на решение № 3459-ПВР/НР на ЦИК:

1. Избирателни секции извън страната се образуват при спазване на законодателството на съответната държава. Както знаете, законодателството в Канада допуска разкриването на избирателни секции единствено в дипломатически и консулски представителства на територията на страната: Policy on Foreign Elections in Canada and Foreign Electoral Constituencies. По изключение – и в седалищата на почетни консули. Въпреки това – в стремежа да създадем най-добри условия за гласоподавателите – вече са направени постъпки на федерално равнище в Отава за разкриване – по изключение – на секционни избирателни комисии не само в Торонто (генерално консулство) и Брамптън (почетен консул), но също в Калгари и Ванкувър (по силата на прецедента от референдума през 2015 г.). Очакваме отговор на молбата ни от канадска страна.

2. Съгласно решение № 3459-ПВР/НР избирателните секции извън страната се образуват:

- в дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава;

СИК извън дипломатическото или консулското представителство в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3 от ИК се разкриват въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал. 1 от ИК – в местата в държави, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските представителства, се образуват избирателни секции с решение на Централната избирателна комисия въз основа на преценка и мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представители, при наличието на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум на 6 ноември 2016 г. извън страната. Крайният срок за предложения до ЦИК за разкриване на СИК e 11 октомври 2016 г. В този смисъл е особено важно на българските граждани да бъде осигурена възможност да попълват и подават заявления.

 

За разкриване на СИК в Брамптън, Калгари и Ванкувър (в случай че канадската страна по изключение разреши това) ще са необходими не по-малко от 60 заявления за всяка отделна СИК.

Подаване на заявления

Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (11 октомври 2016 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

Заявления можете да попълните и лично в ГК-Торонто. Попълнените на хартиен носител заявления за разкриване на СИК в Брамптън, Калгари и Ванкувър (в случай че канадската страна по изключение разреши това) можете да изпращате и по пощата на адреса на ГК-Торонто:

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada

65 Overlea Blvd, Suite 230 Toronto, ON M4H 1P1

Съставите на всички СИК се назначават от ЦИК. От структурите на българската общност по места е поискано съдействие за излъчване на представители, които да бъдат предложени на ЦИК за включване в съставите на отделните СИК. ЦИК назначава във всяка СИК по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

В заключение: на този етап за разкриването на секционни избирателни комисии в Брамптън, Калгари и Ванкувър (в случай че канадската страна по изключение разреши това) особено важно е в указания срок до 11 октомври 2016 г. да бъдат събрани не по-малко от 60 заявления за всяка секция, както е описано по-горе. 

 

За допълнителна информация и въпроси цялата информация по подготовката и провеждането на изборите е достъпна на страницата на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/ и на страницата на МВнР https://www.mfa.bg/bg/pages/167/index.html. Информацията за контакт с ГК-Торонто е публикувана в раздела CONTACT.

ГК-Торонто

bottom of page