top of page

Условия и ред за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Уважаеми сънародници,

​С указ на президента на Република България за 26 март 2017 г. са насрочени парламентарни избори. Както досега, посолството в Канада и генералното консулство в Торонто са ангажирани и ще направят всичко възможно за активно и безпроблемно участие на българските граждани, живеещи в Канада, в изборния процес. Същевременно, провеждането на изборите в огромна степен зависи от активността на нашата диаспора и от инициативата на нейните организации. Във връзка с това и в изпълнение на Чл. 22, ал. 2 от Изборния кодекс отправяме покана за съдействие към организациите на българските граждани, културните центрове, църковните настоятелства и българоезичните медии в консулските окръзи на посолството в Отава и на генералното консулство в Торонто, с оглед подготовката и организацията на изборите. Призоваваме и всички български гласоподаватели, живеещи на територията на Канада да участват в подготовката на изборите, подавайки заявления за гласуване, а в деня на изборите – да упражнят правото си на глас.

С решение № 4126-НС на Централната избирателна комисия (ЦИК) се определят условията и редът за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

​По-важните моменти от подготовката и организацията на изборите въз основа на това решение са:

​1. Избирателни секции извън страната се образуват при спазване на законодателството на съответната държава.

Законодателството в Канада допуска разкриването на избирателни секции единствено в дипломатически и консулски представителства на територията на страната: Policy on Foreign Elections in Canada and Foreign Electoral Constituencies. Въпреки това – в стремежа да създадем най-добри условия за гласоподавателите – вече са направени постъпки на федерално равнище в Отава за разкриване – по изключение – на секционни избирателни комисии не само в Отава (посолство) и Торонто (генерално консулство), но също в Брамптън, КалгариВанкувър и Монреал – две секции (по силата на прецедента от президентските избори през 2016 г. и референдумите през 2015 г. и 2016 г.). Очакваме отговор на молбата ни от канадска страна и ще направим всичко по силите си да получим положителен отговор. Въпреки че засега нямаме съгласие за конституиране на петте допълнително поискани секции, ние следва да подготвяме в нужните срокове всичко за провеждане на вота в тях, така че да имаме нужната степен на готовност, ако от канадска страна получим искания положителен отговор.

​2. Съгласно решение № 4126-НС  в държави, които не са членки на Европейския съюз, избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства (ДКП) се образуват с решение на Централната избирателна комисия, въз основа на преценка и мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представители, при наличието на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. В този смисъл е особено важно българските граждани да попълват и подават заявления за участие в изборите. 

За разкриване на СИК в Брамптън, Калгари, Ванкувър и Монреал (в случай че канадската страна по изключение разреши това) ще са необходими не по-малко от 60 заявления за всяка отделна СИК.

 

Крайният срок за подаване на заявления е не по-късно от 28 февруари 2017 г. (25 дни преди изборния ден).

​3. Начини за подаване на заявления

​Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (28 февруари 2017 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Очакваме електронният формуляр за подаване на заявление на Интернет страницата на ЦИК да бъде активиран в най-скоро време.

​Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

 

​Заявления можете да попълните и лично в посолството в Отава и в ГК-Торонто. Попълнените на хартиен носител заявления за разкриване на СИК в Монреал можете да изпращате по пощата на адреса на посолството в Отава:

​Embassy of the Republic of Bulgaria in Ottawa, Canada

325 Stewart Street, Ottawa, ON K1N 6K5

Попълнените на хартиен носител заявления за разкриване на СИК в Брамптън, Калгари и Ванкувър можете да изпращате по пощата на адреса на ГК-Торонто:

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada
65 Overlea Blvd, Suite 230 Toronto, ON M4H 1P1

4. Секционни избирателни комисии (СИК)

 

Съставите на всички СИК се назначават от ЦИК. От структурите на българската общност по места търсим съдействие за излъчване на представители, които да бъдат предложени на ЦИК за включване в съставите на отделните СИК. В срок до 9 март 2017 г. министърът на външните работи следва да направи предложението за съставите на СИК извън страната. Посолството и генералното консулство следва да получат предложенията на организаторите по места в разумен срок преди тази дата. Предложението ни е всички СИК да се състоят от 5 члена, плюс две резерви. Единствено в ГК-Торонто се налага формиране на седемчеленна комисия поради очакване на засилен интерес за гласуване. Вашите предложения трябва да определят и длъжностите на предлаганите членове. Във всяка комисия следва да има председател, заместник-председател и секретар. ЦИК назначава служебно във всяка СИК по един представител на МВнР. Така назначеният представител не следва да има ръководна функция в комисията. В тази връзка очакваме вашите предложения за по четирима представители на българските общности за всяка проектирана СИК, заедно с упоменаване на трима от тях, които да заемат длъжностите председател, заместник-председател и секретар, плюс по две резерви. За ГК-Торонто очакваме предложение за шестима членове, от които председател, заместник-председател и секретар, плюс две резерви.

5. По-нататъшна комуникация

 

С оглед постигане на ефективна комуникация и избягване на неточности молим, всички въпроси, свързани с избирателните секции в Отава и двете секции в Монреал, да бъдат отнасяни към посолството. Въпросите по разкриване на секции в Торонто, Брамптън, Ванкувър и Калгари да бъдат обсъждани с ГК-Торонто. 

 

​Цялата информация по подготовката и провеждането на изборите е достъпна на интернет страницата на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/ и на страницата на МВнР http://www.mfa.bg/pages/197/0.

 

31 януари 2017 г.

Посолство на Република България в Отава

Генерално консулство на Република България в Торонто

bottom of page