top of page

БАН - Анкетно проучване

април

2019 г.

Анкетно проучване в рамките на проект „Разработване на политики насочени към българите в чужбина“, възложен с ПМС № 315 от 19 декември 2018 г., обн. ДВ бр. 107/28 декември 2018 г. на Институт за изследване на населението и човека при БАН. Изследването има за цел да анализира причините за емиграция в различните български общности и страни.

image.png
bottom of page