Издаване на лична карта

1.    Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК); Подписите се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство;

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

 

2.    Предишна лична карта – оригинал и фотокопие;

 

3.    Удостоверение  за раждане (оригинал и фотокопие), при издаване на първа лична карта;

 

4.    Такса, платима на място в ГК-Торонто;

 

5.    За лицата до 18 години – удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие) и документ за самоличност (оригинал и фотокопие). При подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи своя документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие);

 

6.    При промяна на постоянен адрес, се представя удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната общинска администрация в България;

 

7.    При промяна на имената вледствие на сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие;

 

8.    В случай, че лицето не притежава български лични документи, издадени след 2000 г. се представя удостоверение за българско гражданство от Министерство на правосъдието (оригинал и фотокопие), удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие), национален паспорт, издаден от друга държава (при наличие на такъв);

 

9.    В случай, че предходната лична карта е изгубена, унищожена или открадната, следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. При кражба следва да се представи и документ от полицейските власти. В този случай се представя удостоверение за раждане на лицето и паспорт, ако има издаден такъв;

 

10.  На лицата, изгубили български личен документ или невърнали/неподновили българския си личен документ в законоустановения срок, след изтичане на неговата валидност /3 месеца - за паспорт и 1 месец - за лична карта/ се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските личнидокументи.

Получаване на лична карта:

 

Личната карта се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани в заявлението при подаването му. Личната карта на непълнолетни лица може да бъде получена и само от един от родителите на лицето.  

 

Такси за издаване на лична карта:

Първа лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – 30 кан.дол;

Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст – 40 кан.дол;

Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст – 44 кан.дол;

Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст – 38 кан.дол;

Лична карта на лица над 70 годишна възраст – 30 кан.дол.

Бързи услуги

Първа лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – не се приема за бърза услуга

Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст – 50 кан.дол;

Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст – 58 кан.дол;

Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст – 47 кан.дол;

Лична карта на лица над 70 годишна възраст – 30 кан.дол.

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada

65 Overlea Blvd, Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

© 2016 by Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities at home and abroad.