top of page

ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

На 30 април 2001 г. за Република България влезе в сила Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина - чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (апостил). Заверката с "апостил" представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация (от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят).

 

Канада не е страна по горепосочената Конвенция, поради което легализацията се извършва съгласно описаното по-долу. 

 

1. Документи, произхождащи от България.

Органите, компетентни да поставят "апостил" върху българските публични актове, са :

 

- за актовете на съдилищата и нотариусите:

 

Министерство на правосъдието

ул."Славянска"1

1040 София

тел. : 02 92 37 352

 

- за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена:

Министерство на образованието и науката

ул."Княз Дондуков" 2А

1000 София

тел. : 02 92 17 799

- за всички останали официални документи (документите за гражданско състояние и адресна регистрация на общините; различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии; документите за придобита квалификация и правоспособност; документи на НОИ, НСИ и други подобни) апостил следва да бъде поставен от: 

 

Министерството на външните работи на Република България

Дирекция “Консулски отношения”

Сектор "Заверки и легализации"

ул. “Алфред Нобел” 2

София 1040;

​Заверените с апостил и преведени на английски език книжа и документи могат да бъдат заверени в консулската служба при Посолството на Канада в Букурещ:

 

1-3, Tuberozelor St.

011411, Bucharest , sector 1

Romania

www.romania.gc.ca

 

Tel.: +40-21-307-5000

Fax: +40-21-307-5010

E-mail: bucst@international.gc.ca

или 

 

в Посолството на Република в Отава/Генералното консулство в Торонто с оглед тяхното представяне пред канадските власти.

 

Генералното консулство може да легализира български официални документи, само ако те са снабдени със заверка “апостил” от Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието или Министерството на образованието и науката на Република България.

 

2. Документи, произхождащи от Канада.

 

- Преди да бъдат легализирани от Генералното консулство в Торонто с оглед използването им в България, издадените от канадски институции и длъжностни лица документи следва да бъдат легализирани от Министерството на външните работи на Канада или от Регионални служби на Министерстшото на Външните работи на приемащата страна, считано от 07.04.2023г.:

 

Authentication Services Section

Global Affairs Canada

125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada

K1A 0G2

 

Telephone:

1-800-267-8376 (Toll Free in Canada)

613-944-4000 (in the National Capital Region and outside Canada)

613-944-9136 (TTY for the deaf)

 

Повече информация – на сайта на Global Affairs Canada - Authentication of documents

 

- След като легализацията (authentication) от Global Affairs Canada или от Provincial and territorial authentication services  е извършена, документът следва да бъде легализиран и от Генералното консулство на Република България в Торонто. Такси – 30.00 к.д. (за 3 раб. дни) или 60.00 к.д. (за 4 раб. часа), платими в брой, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто.

 

- За да послужи в България, необходим е и превод на легализирания от Global Affairs Canada и ГК-Торонто канадски документ. Преводът може да бъде извършен ИЛИ 1) От регистриран към ГК-Торонто преводач (в този случай е необходима заверка на подписа на преводача в ГК-Торонто) ИЛИ 2) От оторизирана фирма за преводи и легализация в Република България, заверен от нотариус или МВнР.

 

Таксата за легализация в ГК-Торонто е 30.00 к.д. (за 3 раб. дни) или 60.00 к.д. (за 4 раб. часа) за всеки документ, платими в брой, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто.

 

Ако услугите се извършват по пощата, документите следва да са придружени от самоадресиран плик, с предплатени всички пощенски разходи.

 

Генералното консулство на Република България в Торонто не носи отговорност за изгубени документи от пощенските служби. Извършване на заверки и легализации чрез пощенски услуги е за сметка на заявителите, както и на тяхна отговорност.

 

* Документите, представени на българските общински власти, остават в техните архиви.

bottom of page