НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК);

2. Държавна такса, платима на място в консулската служба; 

3. Предишни български докумени за самоличнст;

4. За лицата до 18 години – акт за раждане;

5. За лична карта освен горните документи, се изисква удостоверение за раждане (в случай, че се подава заявление за издаване на първа лична карта), както и удостоверение за постоянен адрес (в случай, че е променен).

6. За лицата, които са имали предишни (променени) имена – копие от документа, удостоверяващ настоящото име – удостоверение за брак, съд, решение за развод;

7. В случай че български личен документ е изгубен, откраднат или унищожен - представя се друг наличен български личен документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка; декларация за обстоятелствата, довели до унищожаването, кражбата, изгубването или отнемането му.

8. На гражданите, изгубили български личен документ или невърнали/неподновили българския си личен документ в законоустановения срок, след изтичане на неговата валидност /3 месеца - за паспорт и 1 месец - за лична карта/ се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските лични документи, като се налага глоба.

- Всички представени документи следва да имат фотокопие, което остава в ГК-Торонто

- При подаване на заявление за български личен документ на лице до 18 годишна възраст е необходимо да бъдат представени ОРИГИНАЛИ и фотокопия на валидни лични документи на родителите на лицето-заявител. 
 

* Докемунтите се издават под името, с което лицето фигурира в база данни "Население"

Consulate General of the Republic of Bulgaria in

Toronto,Canada

65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

2016 by Consulate General Of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities home and abroad.