НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК);

2. Паспортна такса, платима на място в консулската служба; 

3. Предишни български докумени за самоличнст;

4. За лицата до 18 години – акт за раждане;

5. За лична карта освен горните документи, се изисква удостоверение за раждане, както и удостоверение за постоянен адрес (в случай, че е променен).

6. За лицата, които са имали предишни (променени) имена – копие от документа, удостоверяващ настоящото име – удостоверение за брак, съд, решение за развод;

7. В случай че паспортът е изгубен: фотокопие от български документ за самоличност със снимка – лична карта, паспорт или шофьорска книжка; декларация за обстоятелствата, довели до унищожаването, кражбата, изгубването или отнемането му.

8. На гражданите, изгубили български личен документ или невърнали/неподновили българския си личен документ в законоустановения срок, след изтичане на неговата валидност /3 месеца - за паспорт и 1 месец - за лична карта/ се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските лични документи, като се налага глоба.

- Всички представени документи следва да имат фотокопие, което остава в ГК-Торонто

- При подаване на заявление за български личен документ на лице до 18 годишна възраст е необходимо да бъдат представени ОРИГИНАЛИ и фотокопия на валидни лични документи на родителите на лицето-заявител. 
 

* Докемунтите се издават под името, с което лицето фигурира в база данни "Население"

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada

65 Overlea Blvd, Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

© 2016 by Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities at home and abroad.