Издаване на паспорт

1.      Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК); Подписите се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство;

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

 

2.      Предишен паспорт – оригинал и фотокопие;

 

3.      Лична карта (оригинал и фотокопие), при липса на предишен паспорт;

 

4.      В случай, че лицето не притежава български лични документи, издадени след 2000 г. се представя удостоверение за българско гражданство от Министерство на правосъдието (оригинал и фотокопие), удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие), национален паспорт, издаден от друга държава (при наличие на такъв);

 

5.      Такса, платима на място в ГК-Торонто;

 

6.      За лицата до 18 години – удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие) и документ за самоличност (оригинал и фотокопие). При подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност (лична карта или паспорт – в оригинал и фотокопие);

Присъствието само на единия родител е възможно, при:

- наличие на изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал от отсъстващия родител за издаване на паспорта;

- другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;

- наличие на съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;

- документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;

- акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;

- ако бащата е неизвестен.

 

7.      При промяна на постоянен адрес, се представя удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната общинска администрация в България;

8.      При промяна на имената вледствие на сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие;

9.      В случай че предходният паспорт е изгубен, унищожен или откраднат, следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. При кражба следва да се представи и документ от полицейските власти. В този случай се представя удостоверение за раждане на лицето и лична карта, ако има издадена такава;

 

10.  На лицата, изгубили български личен документ или невърнали/неподновили българския си личен документ в законоустановения срок, след изтичане на неговата валидност /3 месеца - за паспорт и 1 месец - за лична карта/ се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските лични документи.

Получаване на готов паспорт:

 

Паспортът се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани в заявлението при подаването му. Паспортът на непълнолетни лица може да бъде получен и само от един от родителите на лицето.  

Такси за издаване на паспорт:

Първи паспорт на лица до 14 годишна възраст – 38 кан.дол;

Следващ паспорт на лица до 14 годишна възраст – 45 кан.дол;

Паспорт на лица от 14-58 годишна възраст – 61 кан.дол;

Паспорт на лица от 58-70 годишна възраст – 45 кан.дол;

Паспорт на лица над 70 годишна възраст – 30 кан.дол.

Бързи услуги

Първи паспорт на лица до 14 годишна възраст – 45 кан.дол;

Следващ паспорт на лица до 14 годишна възраст – 61 кан.дол;

Паспорт на лица от 14-58 годишна възраст – 92 кан.дол;

Паспорт на лица от 58-70 годишна възраст – 61 кан.дол;

Паспорт на лица над 70 годишна възраст – 45 кан.дол.

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada

65 Overlea Blvd, Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

© 2016 by Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities at home and abroad.