top of page

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Тук ще намерите отговорите на често задавани към нас въпроси:​​

КАК СЕ УРЕЖДА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА

- КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

- КАК СЕ ПРАВИ ЗАВЕРКА НА ПОДПИС ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ (ПЪЛНОМОЩНИ И ДЕКЛАРАЦИИ)

- КАК СЕ ИЗДАВА БЪЛГАРСКИ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ, РОДЕНО В КАНАДА

- КАК СЕ ЛЕГАЛИЗИРАТ ДОКУМЕНТИ

- КАК СЕ ИЗДАВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

_______________________________________________________________________________________________________________________

КАК СЕ УРЕЖДА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА

Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване: Националната агенция за приходите (НАП) http://www.nap.bg 

В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават продължително в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски - от датата на напускане на страната

Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

На основание § 19и, ал.1 от ПЗР на ЗЗО българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация по образец:

http://www.nap.bg/document?id=1920 ,

утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“
http://www.justice.government.bg/

СПИСЪК ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
На основание чл. 39 от Закона за българското гражданство

1. Молба по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

 

Молбата трябва да бъде написана на български език.
Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице. 
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен. 

 

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен. 
Молбите се подават лично или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на страната, която ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.

 

Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат молбата за установяване наличието на българско гражданство в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

 

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

 

3. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.

 

4. Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето.

 

5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;

 

6. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;

 

7. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;

 

8. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало;

 

9. Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.

 

10. Вносна бележка за платена държавна такса.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните  международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от   1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред. 

 

Ако молителят желае след издаване на удостоверението за наличие на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.

КАК СЕ ПРАВИ ЗАВЕРКА НА ПОДПИС ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ (ПЪЛНОМОЩНИ И ДЕКЛАРАЦИИ)

 

I. Пълномощни от общ характер 

Текстът е свободен по смисъла на документа. Със задължителен текст са декларациите за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 6 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и декларациите по чл. 226 ал.1 от Данъчно-процесуалния кодекс, които се попълват при упълномощаване във връзка с прехвърляне или учредяване на вещни права (включително дарения) върху недвижими имоти и наследствa. За въпросните декларации консулските служби предоставят съответни бланки. 


Документът следва да съдържа пълните и точни данни – трите имена, ЕГН, паспортни данни на лицето, чийто подпис се заверява, а при пълномощни, следва да съдържа и пълните и точни данни за пълномощника.

Документът се подписва пред длъжностното лице в консулската служба, като лицето се легитимира с ВАЛИДЕН документ за самоличност.

Бележка: Моля, носете си и фотокопие на валидния документ за самоличност за архива на консулството. 

Ако лицето не може да се яви в консулската служба:


1. Подписът се поставя пред канадски нотариус, който удостоверява самоличността на лицето, но не и съдържанието на документа. 
2. Завереният документ следва да се легализира в Министерството на външните работи и международната търговия на Канада - Отава: 

Authentication and Services Section 
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada (по пощата) 111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada (при лично представяне на документите)
K1A 0G2


Telephone: 
1-800-267-8376 (Toll Free in Canada)
613-944-4000 (in the National Capital Region and outside Canada)
613-944-9136 (TTY for the deaf)

Повече информация: - ТУК

или на този линк: http://www.international.gc.ca/department-ministere/authentication-authentification_documents.aspx?lang=eng

3. Документът се легализира и от Генералното консулство на България в Торонто, за да произведе действие в България. 

Таксата за легализация в консулските служби на Генералното консулство на България в Торонто или Посолството на Република България в Отава е 30.00 к.д., платими в брой, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто или Посолството на Република България в Отава, в зависимост от мястото на получаване на услугата.

При извършване на услугата по пощата документите следва да са придружени от самоадресиран плик, с предплатени всички пощенски разходи!

Генералното консулство на Република България в Торонто не носи отговорност за изгубени документи от пощенските служби. Извършване на заверки и легализации чрез пощенски услуги е за сметка на заявителите, както и на тяхна отговорност.

II. Декларации за пътуване на дете в чужбина

В случай че е необходима декларация за пътуване на дете в чужбина, родителите следва да представят и Удостоверение за раждане на детето (оригинал + 1 фотокопие за архива на ГК) в допълнение към валидните си български лични документи и техни фотокопия.

КАК СЕ ИЗДАВА БЪЛГАРСКИ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ, РОДЕНО В КАНАДА

Съгласно чл. 8 от Закона за българското гражданство, роденото в Канада дете, на което поне един от родителите е български гражданин, има право на българско гражданство по произход.

 

1. За да бъде регистрирано раждането в Република България и да бъде издадено ЕГН на детето + запис на раждането в Националната база данни “Население”, е необходимо в Службата по гражданско състояние на общината по местоживеене на майката в България (а ако майката не е българска гражданка - по местоживеене на бащата) да бъде представена легализирана разширена форма на канадското удостоверение за раждане на детето (Statement of Live Birth - за провинция Онтарио или Birth certificate long form - за други провиции) – документ с посочени пълни имена, дати на раждане и места на раждане на родителите.

 

2. Легализирането (authentication) на разширена форма на канадското удостоверение за раждане на детето се извършва ПЪРВО от Global Affairs Canada или от Provincial and territorial authentication services : 

 

Authentication Services Section

Global Affairs Canada

125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada

K1A 0G2

 

Telephone: 

1-800-267-8376 (Toll Free in Canada)

613-944-4000 (in the National Capital Region and outside Canada)

613-944-9136 (TTY for the deaf)

Повече информация – на сайта на Global Affairs Canada – Authentication of Documents

3. След като легализацията (authentication) от Global Affairs Canada или от Provincial and territorial authentication services е извършена, документът следва да бъде легализиран и от Генералното консулство на Република България в Торонто. Такси – 30.00 к.д. (за 3 раб. дни) или 60.00 к.д. (за 4 раб. часа), платими в брой, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто.

 

Ако услугата се извършва по пощата, документите следва да са придружени от самоадресиран плик с предплатени пощенски разходи.

 

Генералното консулство на Република България в Торонто не носи отговорност за изгубени документи от пощенските служби. Извършване на заверки и легализации чрез пощенски услуги е за сметка на заявителите, както и на тяхна отговорност.

 

4. Необходим е превод на български език на вече легализираното от Global Affairs Canada или от Provincial and territorial authentication services ГК-Торонто удостоверение за раждане. Преводът може да бъде извършен ИЛИ 1) От регистриран към ГК-Торонто преводач (в този случай е необходима заверка на подписа на преводача в ГК-Торонто) ИЛИ 2) От оторизирана фирма за преводи и легализация в Република България, заверен от нотариус или МВнР.

 

5. Актът подлежи на пресъставяне в Службата по гражданско състояние на общината по местоживеене на майката на детето в България (а ако майката не е българска гражданка - по  местоживеене на бащата), където се издава и удостоверението за раждане.

 

Регистрацията може да се направи и чрез упълномощено лице, на базата на пълномощно, заверено в Генералното консулство на Република България в Торонто.

Бележка: Имайте предвид, че легализираният акт за раждане ще бъде задържан за съхранение в общината.

КАК СЕ ЛЕГАЛИЗИРАТ ДОКУМЕНТИ

На 30 април 2001 г. за Република България влезе в сила Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина - чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (апостил). Заверката с "апостил" представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация (от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят).

 

Канада не е страна по горепосочената Конвенция, поради което легализацията се извършва съгласно описаното по-долу. 

 

1. Документи, произхождащи от България.

Органите, компетентни да поставят "апостил" върху българските публични актове, са :

 

- за актовете на съдилищата и нотариусите:

 

Министерство на правосъдието

ул."Славянска"1

1040 София

тел. : 02 92 37 352

 

- за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена:

Министерство на образованието и науката

ул."Княз Дондуков" 2А

1000 София

тел. : 02 92 17 799

- за всички останали официални документи (документите за гражданско състояние и адресна регистрация на общините; различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии; документите за придобита квалификация и правоспособност; документи на НОИ, НСИ и други подобни) апостил следва да бъде поставен от: 

 

Министерството на външните работи на Република България

Дирекция “Консулски отношения”

Сектор "Заверки и легализации"

ул. “Алфред Нобел” 2

София 1040;

​Заверените с апостил и преведени на английски език книжа и документи могат да бъдат заверени в консулската служба при Посолството на Канада в Букурещ:

 

1-3, Tuberozelor St.

011411, Bucharest , sector 1

Romania

www.romania.gc.ca

 

Tel.: +40-21-307-5000

Fax: +40-21-307-5010

E-mail: bucst@international.gc.ca

или 

 

в Посолството на Република в Отава/Генералното консулство в Торонто с оглед тяхното представяне пред канадските власти.

 

Генералното консулство може да легализира български официални документи, само ако те са снабдени със заверка “апостил” от Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието или Министерството на образованието и науката на Република България.

 

2. Документи, произхождащи от Канада.

 

- Преди да бъдат легализирани от Генералното консулство в Торонто с оглед използването им в България, издадените от канадски институции и длъжностни лица документи следва да бъдат легализирани от Министерството на външните работи на Канада или от Регионални служби на Министерстшото на Външните работи на приемащата страна, считано от 07.04.2023г.:

 

Authentication Services Section

Global Affairs Canada

125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada

K1A 0G2

 

Telephone:

1-800-267-8376 (Toll Free in Canada)

613-944-4000 (in the National Capital Region and outside Canada)

613-944-9136 (TTY for the deaf)

 

Повече информация – на сайта на Global Affairs Canada - Authentication of documents

 

- След като легализацията (authentication) от Global Affairs Canada или от Provincial and territorial authentication services  е извършена, документът следва да бъде легализиран и от Генералното консулство на Република България в Торонто. Такси – 30.00 к.д. (за 3 раб. дни) или 60.00 к.д. (за 4 раб. часа), платими в брой, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто.

 

- За да послужи в България, необходим е и превод на легализирания от Global Affairs Canada и ГК-Торонто канадски документ. Преводът може да бъде извършен ИЛИ 1) От регистриран към ГК-Торонто преводач (в този случай е необходима заверка на подписа на преводача в ГК-Торонто) ИЛИ 2) От оторизирана фирма за преводи и легализация в Република България, заверен от нотариус или МВнР.

 

Таксата за легализация в ГК-Торонто е 30.00 к.д. (за 3 раб. дни) или 60.00 к.д. (за 4 раб. часа) за всеки документ, платими в брой, money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто.

 

Ако услугите се извършват по пощата, документите следва да са придружени от самоадресиран плик, с предплатени всички пощенски разходи.

 

Генералното консулство на Република България в Торонто не носи отговорност за изгубени документи от пощенските служби. Извършване на заверки и легализации чрез пощенски услуги е за сметка на заявителите, както и на тяхна отговорност.

 

* Документите, представени на българските общински власти, остават в техните архиви.

КАК СЕ ИЗДАВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2006 година, е предвидена възможност всеки български гражданин да подаде молба и да получи свидетелство за съдимост, снабдено с апостил чрез българското дипломатическо или консулско представителство.

Молбата за издаване на свидетелство за съдимост, която можете да изтеглите ТУК, съдържа:

1. Собствено, бащино, фамилно име и адрес на лицето; 
2. Единен граждански номер; 
3. Ден, месец и година на раждане; 
4. Месторождение; 
5. Гражданство; 
6. Собствено, бащино и фамилно име на майката и на бащата на лицето, което иска свидетелство за съдимост; 
7. Целта, за която се иска свидетелството, а когато се иска за постъпване на работа – точната длъжност. 
8. Когато собственото, бащиното или фамилното име на лицето, което иска свидетелство за съдимост са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на друго основание, се посочват и имената по рождение; 
9. Посочва се изрично постановената съдебна реабилитация, ако има такава. 

Към молбата се прилагат: 

1. Копие от представения документ за самоличност – страниците от паспорта на лицето с личните данни и с разрешението за пребиваване на територията на приемащата държава; 

2. Акт за раждане или документ, съдържащ извлечение от акта за раждане на лицето (удостоверение) – оригинал или заверено копие; 

 

Ново: 

- За български граждани предоставянето на акта за раждане е отменено като изискване при подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост. 

- За чужди граждани остава необходимостта от предоставяне на документ, установяващ данни за родителите.


3. Доказателства за съдебна реабилитация, ако има такава – оригинал или заверено копие.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
bottom of page