Свидетелство за управление на МПС

1.      Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК); Подписите се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство;

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

 

2.      Такса, платима на място в ГК-Торонто;

 

3.      Предишно свидетелство за управление на МПС и контролен талон – оригинал и фотокопие;

 

4.      Валидна лична карта – оригинал и фотокопие;

 

5.      Медицинско свидетелство

-         за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен преглед при очен лекар и специалист по вътрешни болести, със заключение за годност за управление на МПС;

-         за останалите категории, медицински преглед трябва да е заверен от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург, със заключение за годност за управление на МПС;

 

Медицинско свидетелство, издадено от лечебно заведение в Канада, следва да бъде представено легализирано и преведено на български език по следния ред: при канадски нотариус се прави нотариялно заверено копие на документа, следва изпращането му в Global Affairs Canada за легализация, следва превод на български език от регистриран към консулството преводач и представяне в консулството за последваща легализация и заверка на подписа на преводача.

 

6.      В случай, че предходното свидетелство за управление на МПС е изгубено, унищожено или откраднато, следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. При кражба следва да се представи и документ от полицейските власти.

 

7.      При изгубване или унищожаване на свидетелство за управление на МПС се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските личнидокументи.
 

Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС:

На лица от 18-58 годишна възраст – 49 кан.дол;

На лица от 58-70 годишна възраст – 38 кан.дол;

На лица над 70 годишна възраст – 30 кан.дол;

Нов талон – 2 кан.дол.

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada

65 Overlea Blvd, Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

© 2016 by Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities at home and abroad.