top of page

Нотариални заверки на пълномощни и декларации

В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани.

 

Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България. 

При прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот; прехвърляне на дружествени дялове (ООД, ЕООД); решения от общо събрание на съдружници в ООД; намаляване/увеличаване на капитала; избор на управител; придобиване/отчуждаване на недвижими имоти на ООД  пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра.

В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (за недвижими имоти); два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК (за прехвърляне на МПС) и 1 бр. декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД. 

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето в оригинал и фотокопие. 

Държавни такси за удостоверявания (в канадски долари):

Правно основание Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси

bottom of page