Нотариални заверки на пълномощни и декларации

В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани.

 

Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България. 

При прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот; прехвърляне на дружествени дялове (ООД, ЕООД); решения от общо събрание на съдружници в ООД; намаляване/увеличаване на капитала; избор на управител; придобиване/отчуждаване на недвижими имоти на ООД  пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра.

В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (за недвижими имоти); два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК (за прехвърляне на МПС) и 1 бр. декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД. 

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето в оригинал и фотокопие. 

Държавни такси за удостоверявания (в канадски долари):

Правно основание Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси

Consulate General of the Republic of Bulgaria in

Toronto,Canada

65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

2016 by Consulate General Of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities home and abroad.