Издаване на временен паспорт

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, които не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност, могат да заявят издаване на временен паспорт, чийто срок на валидност се съобразява с необходимото време за завръщане в Република България, но не повече от 12 месеца, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи. 

Необходими документи:

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство. Можете да изтеглите заявлението и ТУК); Подписите се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство;

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

2. Такса, платима на място в ГК-Торонто;

3. Лична карта и/или паспорт - в случай, че са с изтекъл срок – в оригинал и фотокопие;

 

4. В случай, че личната карта и/или паспортът са изгубени или откраднати – документ от канадската полиция;

5. Удостоверение за раждане – в оригинал и фотокопие;

6. Свидетелство за управление на МПС, в случай, че лицето разполага с такова – в оригинал и фотокопие;

При издаване на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал и фотокопие). В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие).

Присъствието само на единия родител е възможно, при:

- наличие на изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал от отсъстващия родител за издаване на паспорта;

- другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;

- наличие на съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;

- документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;

- акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;

- ако бащата е неизвестен.  

Получаване на временен паспорт:

Временният паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Временен паспорт на непълнолетни лица се получава от един от двамата родители. 

Таксата за издаване на временен паспорт – 75 канадски долара.

Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto, Canada

65 Overlea Blvd, Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

© 2016 by Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities at home and abroad.