top of page

Издаване на временен паспорт

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, които не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност, могат да заявят издаване на временен паспорт, чийто срок на валидност се съобразява с необходимото време за завръщане в Република България, но не повече от 12 месеца, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи. 

Необходими документи

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в Генералното консулство или можете да изтеглите заявлението и ТУК);

Бележка: Не е необходимо да носите снимки. Снимка/биометрични данни се снемат на място в ГК-Торонто при подаване на заявлението за български лични документи.

2. Държавна такса, платима на място в ГК-Торонто;

3. Лична карта и/или паспорт - в случай, че са с изтекъл срок – в оригинал и фотокопие;

 

4. В случай, че личната карта и/или паспортът са изгубени или откраднати – документ от канадската полиция;

5. Удостоверение за раждане – в оригинал и фотокопие;

6. Свидетелство за управление на МПС, в случай, че лицето разполага с такова – в оригинал и фотокопие;

7. При издаване на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал и фотокопие). В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие).

Присъствието само на единия родител е възможно, при:
- наличие на изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
- другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
- наличие на съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
- документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
- акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
- ако бащата е неизвестен.

Получаване 

Български личен документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, данните за което са вписани в заявлението при подаването му. 

 

Български личен документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. Заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично;

2. При подаването на заявлението е посочен адрес за получаване на новия документ на територията на държава, в която Република България има дипломатическо или консулско представителство или няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик;

3. При подаване на заявлението е предоставен предплатен плик за обратно връщане с номер за проследяване на пратката.

 

При подаване на заявлението, заявителят следва да върне предходните лични документи (независимо дали са валидни или с изтекъл срок на валидност) от същия вид, ако има такива, да попълни декларация за изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, или да подаде искане за задържане на паспорт.

 

Лицата, на които се издават българските лични документи, не може да претендират обезщетение за вреди от държавните органи, компетентни за издаването и връчването, настъпили в резултат на изгубване или повреждане на българския личен документ, ако изгубването или повреждането му е настъпило след предаването му на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.

Таксата за издаване на временен паспорт – 75 Кан. д..

Правно основание Тарифа 3 за таксите, които се събират в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.

bottom of page