top of page

Получаване на издадените български лични документи

Срокът за издаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на новите лични документи, предходните следва да бъдат върнати в консулската служба.

Бързата услуга за издаване на лични документи е до 60 дни. Документите се доставят до консулската служба чрез лицензирана куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. За целта следва допълнително да бъдат заплатени 44,70 евра по банкова сметка на DHL.

 

Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал. Повече информация може да прочетете в раздел Получаване на БЛД по DHL.

bottom of page