top of page

Изнесени консулски дни в гр. Ванкувър, Британска Колумбия през септември 2024

юли

2024 г.

Уважаеми сънародници, Генералното консулство на Република България в Торонто съвместно с Българо-канадското дружество в Британска Колумбия (Bulgarian-Canadian Society of BC) организира изнесени консулски дни в гр. Ванкувър, Британска Колумбия, на 20-ти и 21-ви септември (петък и събота) 2024 година. Те ще се проведат на вече познатия Ви адрес: 838 Hamilton St, Vancouver, BC V6B 6A2


За записвания вижте следния линк - https://calendly.com/consulardays/15min?preview_source=et_card&month=2024-09&date=2024-09-21


За въпроси, свързани с часовете и актуалните параметри за паркиране, наличие на транспорт (метро и автобуси) както и логистиката около ползотворното провеждане на консулските дни, ви молим да се свържете с ръководството на Българското Дружество на място.Българо-канадското дружество в Британска Колумбия (https://www.bcsbc.ca/) работи съвместно с Генералното консулство на Република България в Торонто (https://www.bgconsultoronto.info/) за организацията на изнесени консулски дни в гр. Ванкувър. Хиляди български граждани, които живеят в провинция Британска Колумбия и близките до нея – Албърта и територия Юкон, имат затруднения с години наред да ползват услугите на Генералното консулство на Република България в Торонто заради отдалечеността и невъзможността на много от хората да стигнат до служителите на гише.По време на престоя служителите на Генералното консулство в града, ще имат със себе си мобилна станция за снемане на биометрични данни, необходими за подновяване на паспорти, лични карти, шофьорски книжки.Заявленията се подават САМО лично и се попълват от апликанта.

Изисква се представяне на предишния документ от същия вид, за който се кандидатства. Ако той НЕ може да бъде представен, следва да се попълни декларация за неговото изгубване, кражба, принудително отнемане, повреждане или унищожаване, като се посочва периода, в който това е станало. Образец от декларацията можете да намерите:

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider56/default-document-library/01bd20b0-deklaracia_17_pibld20141217pdf4f8cfdf57d9745988da59f15c47dd5dd.pdf

 

При необходимост от задържане на невалиден паспорт заради положени в него визи или налични гранични печати, това се допуска след подписване на декларация, че ще бъде върнат след отпадане на необходимостта от задържането му. Образец на декларацията:

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider56/default-document-library/109eb062-iskanezazadarzhanenapasport20141217pdf.pdf

 

Заявлението за издаване на СУМПС се придружава задължително с медицинско свидетелство за извършени прегледи при очен лекар и доктор по вътрешни болести. Ако издаденото медицинско е от канадски доктор, то следва да бъде норатиално заверено и легализирано в Global Affairs Canada и преведено на български език, за да може да се използва.

Изисква се и декларация от заявителя, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. Подробности вижте на :https://www.bgconsultoronto.info/shoforska-knizhka

 

Заявленията за издаване на БЛД на деца под 18-годишна възраст се приемат, ако са придружени с българско удостоверение за раждане, и ако бъдат подписани в консулската служба, съответно от един от родителите – при подаване на заявление за издаване на лична карта, и от двамата родители – при подаване на заявление за издаване на паспорт.При подаване на заявление за паспорт се допуска полагане на подпис само от един от родителите, ако е представено:

  • Нотариално заверено пълномощно от името на другия родител – на български или чужд език, в който случай то следва да бъде преведено. Пълномощното трябва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт;

  • Съдебно решение за ЛИШАВАНЕ от родителски права на отсъстващия родител /не следва да се бърка с решение, с което упражняването на родителските права се предоставя на единия от родителите/;

  • Окончателен съдебен акт на български или чуждестранен съд, който постановява на детето да бъде издаден паспорт без съгласието на единия от родителите;

  • Документ, удостоверяващ, че другият родител е починал;

  • Влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ с Министерството на правосъдието.

Сроковете за издаване на БЛД при подадено в чужбина заявление са минимум 45 дни за обикновена поръчка, и 30 дни – за бърза поръчка /с изключение на СУМПС, където няма бърза поръчка. 

ДОСТАВКА

Министерството на външните работи предлага възможност за УСКОРЕНА ДОСТАВКА на готовите БЛД до Генералното консулство в Торонто, въз основа на  сключен договор за куриерска услуга при преференциални цени с DHL – България. Редът е следният:

https://www.bgconsultoronto.info/dhl

В платежното нареждане задължително трябва да бъде вписано:

Toronto – (името на града, в която е разположена консулската служба и където следва да се получи вече изготвеният личен документ);

Трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност; 

След извършване на плащането копие от платежното нареждане се предоставя лично в консулската служба или се изпраща по имейл на consulate.toronto@mfa.bg

 

Консулската служба предлага възможност за изпращане на готовите документи по пощата, ако заявителят ПРИ ПОДАВАНЕ на заявлението е заявил това, и декларира писмено, че поема риска от изгубване на документа. Образец на декларацията ще Ви бъде предоставен на място.

 

Изисква се представянето на самоадресиран и предплатен плик само от UPS или ExpressPost на Canada Post с номер за проследяване на пратката.

 

Забележка. Горната информация не обхваща всички специфични казуси, които биха могли да възникнат в практиката. Целта й е да бъде предоставена най-обща информация относно процедурите по издаване на БЛД.

Отделно от българските лични документи по време на изнесените консулски дни ще можете да заверите пълномощни, декларации или други документи, от които се нуждаете. Ще можете да легализирате документи, които предварително са заверени от Global Affairs of Canada  

(Считано от 11 януари 2024 година, за документите, легализирани от Global Affairs Canada не се изисква заверка от консулствата. Този ключов момент внесе значителни улеснения за всички, търсещи легализация на свои документи, които трябва да представят на институциите в Р България.

Въпреки това, бихме искали да обърнем внимание, че за преводите, направени от регистрирани при нас преводачи, заверката от консулството остава задължителна.), декларации и пълномощни във връзка с издаване на ЕГН и удостоверение за раждане на деца, както и Декларация от родител/и за напускане на дете от територията на РБългария (https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider56/default-document-library/%D0%B0%D1%86palnomoshtno_patuvane4117bc96234149c8801d08b807aefa4b.pdf?sfvrsn=1f4845c9_0)

 

​При необходимост за заверка на пълномощни за продажба на имот и необходимите за това декларации намерете формуляри на нашата страница:https://www.bgconsultoronto.info/blanki-obrazci

Получаването на готовите пълномощни също се осъществява по пощата. Отново се изисква представянето на самоадресиран и предплатен плик само от UPS или ExpressPost на Canada Post с номер за проследяване на пратката.

Умоляваме ви, за по-бързото протичане на процеса, всички документи за самоличност да бъдат ксерокопирани в два екземпляра, дори и тези, които смятате да оставите при нас, поради изтекла валидност, за което ви благодарим.

Плащането ще става САМО В БРОЙ, като срещу сумата ще се издава касова квитанция.

image.png
bottom of page